$(window).scroll(function(){ var scrollTop = $(window).scrollTop() + 100; var tabTop = $(".tabArea").offset().top; if(scrollTop >= tabTop){ $(".topBtn").fadeIn(); }else if(scrollTop < tabTop){ $(".topBtn").fadeOut(); } });

product제품

제품옵션

상담신청하기

가격 및 할인혜택

제품 상세 가격및 할인혜텍 대한 폼
모델명 렌탈료 총 렌탈료 추가 렌탈 할인 패키지 할인 가족결합 할인 일시불
2대 3대 4대
DP-BU
(White)
18,900 - - - - - - 399,000
DP-BU
(Beige - 품절)
18,900 - - - - - - 399,000
DP-BU
(Red - 품절)
18,900 - - - - - - 399,000
DP-BU
(Gold - 품절)
18,900 - - - - - - 399,000
DP-BU
(Gray - 품절)
18,900 - - - - - - 399,000
제품 상세 가격및 할인혜텍 대한 폼
모델명 일시불
DP-BU
(White)
399,000
DP-BU
(Beige - 품절)
399,000
DP-BU
(Red - 품절)
399,000
DP-BU
(Gold - 품절)
399,000
DP-BU
(Gray - 품절)
399,000

상세정보

CUSTOMER CENTER 1588-0505

평일 09:00 ~ 18:00토요일 09:00 ~ 17:00
(주)웅진
대표이사
신승철
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 14층
사업자등록번호
208-81-06344
통신판매업신고 번호
제2018-서울종로-1285호